Polityka Prywatności

1. „Usługi Budowlane Janusz Nowak” – zapewnia osobom odwiedzającym internetową stronę www.nowakuslugi.pl przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych określonych w:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Zgodnie z art. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną firma „Usługi Budowlane Janusz Nowak”, jako USŁUGODAWCA może przetwarzać następujące kategorie danych USŁUGOBIORCÓW: nazwisko i imię usługobiorcy, adres do korespondencji, adresy elektroniczne usługobiorcy, numery telefonów kontaktowych usługobiorców, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Firma „Usługi Budowlane Janusz Nowak” dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody USŁUGOBIORCY, przetwarzać dane wskazane w pkt 2 dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda USŁUGOBIORCY może być odwołana w każdym czasie.

4. Firma „Usługi Budowlane Janusz Nowak” nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności.

5. Strona internetowa https://serwerownik.nazwa.pl/wordpress/wpn_nowakuslugi może zawierać łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Firma „Usługi Budowlane Janusz Nowak” nie bierze na siebie odpowiedzialności ani gwarancji za dokładność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których istnieją łącza ze strony internetowej https://serwerownik.nazwa.pl/wordpress/wpn_nowakuslugi odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

6. Firma „Usługi Budowlane Janusz Nowak” nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej https://serwerownik.nazwa.pl/wordpress/wpn_nowakuslugi w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.